Page 1 - JD_ITOfficer - https://ictso.top
P. 1

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC              Ký hiệu: …….BMTCV
                                                 Ban hành:
                                                 Ngày :        Vị trí: IT Officer               Cấp quản lý trực tiếp: IT Team Leader

        Họ và tên:                   Họ và tên:
        Bộ phận/Phòng: Information Technology      Báo cáo gián tiếp khác (nếu có): IT Manager

        Đơn vị (Tên đơn vị/Ban/Khối):          Số lượng nhân viên cấp dưới:

        Khu vực làm việc (Tên đơn vị- Quận/thành phố) Ngày cập nhật:        I. MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: (Nêu được lý do hiện diện vị trí, tại sao phải có vị trí

          công việc này, lý do tuyển dụng vị trí này..)
          Implement network, software, hardware, system, maintenance, support guests and staffs, …


        II. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH: (Tóm tắt những đầu mục công
                                        Chiếm tỷ trọng/Tổng công việc
          việc chính, tối đa 06 đầu mục công việc chính của vị trí)
                                         (%) (Liệt kê từ tỉ lệ cao -quan
                                         trọng đến thấp- ít quan trọng

                                               hơn)


        A. Nhóm công việc theo chính                        70%

       1. Support Back-End users: Hardware, Software, Network, PBX,
         Connection, Computer issues, … ensure everything run           40%

         smoothly.

       2. Support guest stay in Hotel & Resort: TV, Wifi, Telephone         20%


       3. Work with suppliers: Software & Hardware                 15%


       4. Learn: IT operation procedures, new support & technical
                                              10%
         skills.


       5. Check email and following assigned tasks, report to up levels       10%


       6. Training for users in case of need                     5%

        B. Nhóm công việc bổ sung (công việc kiêm nhiệm/Dự án

          được giao)
                                                  Trang 1/4
   1   2   3   4