Page 1 - JD_ITTL - https://ictso.top
P. 1

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC               Ký hiệu: …….BMTCV
                                                  Ban hành:

                                                  Ngày :

        Vị trí: IT Team Leader              Cấp quản lý trực tiếp: IT Manager

        Họ và tên:                    Họ và tên:
        Bộ phận/Phòng: Information Technology       Báo cáo gián tiếp khác (nếu có): IT Manager

        Đơn vị (Tên đơn vị/Ban/Khối):           Số lượng nhân viên cấp dưới:

        Khu vực làm việc (Tên đơn vị- Quận/thành phố) Ngày cập nhật:        I. MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: (Nêu được lý do hiện diện vị trí, tại sao phải có vị

          trí công việc này, lý do tuyển dụng vị trí này..)

          Assist ITS & ITM to lead IT Team, training for IT staffs about IT technical skills.


        II. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH: (Tóm tắt những đầu mục công việc
                                           Chiếm tỷ trọng/Tổng
          chính, tối đa 06 đầu mục công việc chính của vị trí)
                                          công việc (%) (Liệt kê từ tỉ
                                           lệ cao - quan trọng đến

                                           thấp - ít quan trọng hơn)


        A. Nhóm công việc theo chính                          70%

        1. Lead IT Team become strong System or Software Team.              35%

        2. Research new technologies.                          20%
        3. List out strong & weak points of Team about IT field.             15%

        4. Training for IT staffs about IT Skills.                    15%

        5. Training for other departments.                        5%
        6. Check and supervise staffs all the time.                   5%

        7. Support for internal and external guest.                   5%

        B. Nhóm công việc bổ sung (công việc kiêm nhiệm/Dự án được giao)


        III. KỲ VỌNG CỦA TỔ CHỨC VỀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ - KPIS:

        (Thước đo đánh giá hiệu quả công việc theo 4 khía cạnh: 1. Tài chính, 2 Khách hàng, 3. Quy trình

        nội bộ, 4. Con người (quản lý, đào tạo phát triển đội ngũ…)
          1. Follow company’s SOP and save cost

          2. Supervise and train for staffs supporting skills & handle guest complain

                                                   Trang 1/4
   1   2   3   4