Page 1 - JD_ITM - https://ictso.top
P. 1

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC              Ký hiệu: …….BMTCV
                                                 Ban hành:
                                                 Ngày :        Vị trí: IT Manager                Cấp quản lý trực tiếp:

        Họ và tên:                    Họ và tên:
        Bộ phận/Phòng: Information Technology       Báo cáo gián tiếp khác (nếu có):

        Đơn vị (Tên đơn vị/Ban/Khối):           Số lượng nhân viên cấp dưới:
        Khu vực làm việc: (Tên đơn vị- Quận/thành phố)  Ngày cập nhật:
        I. MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: (Nêu được lý do hiện diện vị trí, tại sao phải có vị trí

         công việc này, lý do tuyển dụng vị trí này…)
         Lead IT Department operational and strategic planning, including fostering innovation, planning

         projects, and organizing and negotiating the allocation of resources.


        II. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH: (Tóm tắt những đầu mục công việc
                                           Chiếm tỷ trọng/tổng số
         chính, tối đa 06 đầu mục công việc chính của vị trí)
                                           công việc (%) (Liệt kê từ
                                           tỉ lệ cao -quan trọng đến
                                           thấp- ít quan trọng hơn)


        A. Nhóm công việc theo chính                          90%

        1. Responsible for installing and maintaining Hotel & Resort
                                                15%
          Information & technology system.

        2. Maintain security and privacy of the information systems,
                                                10%
          communication lines, and equipment.

        3. Develop, review, and certify all back-up and disaster recovery
                                                5%
          procedures and plans.

        1. Maintain the integrity and continual operation of the IT network
          including the wireless networks. Work with Managers and above        30%

          levels in FLC Group

        4. Provide day-to-day supervision, conduct performance appraisals, and
                                                15%
          delegate work and daily support task assignments for all IT personnel.

        5. Training and consultation, and recommendations about future         5%

                                                  Trang 1/5
   1   2   3   4   5