Page 1 - JD_ITSup - https://ictso.top
P. 1

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC              Ký hiệu: …….BMTCV
                                                 Ban hành:
                                                 Ngày :


        Vị trí: IT Supervisor              Cấp quản lý trực tiếp: IT Manager

        Họ và tên:                   Họ và tên:
        Bộ phận/Phòng: Information Technology      Báo cáo gián tiếp khác (nếu có):

        Đơn vị (Tên đơn vị/Ban/Khối):          Số lượng nhân viên cấp dưới:
        Khu vực làm việc (Tên đơn vị- Quận/thành phố) Ngày cập nhật:
        I. MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: (Nêu được lý do hiện diện vị trí, tại sao phải có vị trí

         công việc này, lý do tuyển dụng vị trí này..)
         Assist ITM to supervise IT staff and monitor everything relating to IT jobs & operation of Hotel &

         Resort


        II. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH: (Tóm tắt những đầu mục công việc
                                         Chiếm tỷ trọng/tổng số công
          chính, tối đa 06 đầu mục công việc chính của vị trí)
                                         việc (%)(Liệt kê từ tỉ lệ cao -
                                         quan trọng đến thấp- ít quan
                                         trọng hơn)


        A. Nhóm công việc theo chính                   70%


       1. Supervise and assign jobs for staffs              35%


       2. Collect all requirements from other departments & sites    20%


       3. Prepare and follow up tasks are assigned            15%


       4. Daily and Weekly training for staffs              15%       5. Do maintenance plan                      5%


       6. Manage IT Asset                        5%

       7. Support for other sites
                                         5%

        B. Nhóm công việc bổ sung (công việc kiêm nhiệm/Dự án được

          giao)

                                                  Trang 1/4
   1   2   3   4