Page 4 - JD_ITSup - https://ictso.top
P. 4

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC              Ký hiệu: …….BMTCV
                                                 Ban hành:
                                                 Ngày :


        VI. YÊU CẦU KINH NGHIỆM TỐI THIỂU CHO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:
        (Yêu cầu kinh nghiệm liên quan đến ngành/nghề đặc thù)

        ☐ < 1 năm;  ☒ 1-3 năm:    ☐  3-5 năm;     ☐ 5-7 năm;   ☐ 7-10 năm;  ☐  > 10 năm


        VII. YÊU CẦU ĐẶC THÙ CHO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: (Để thích nghi với tính chất  và môi

          trường công việc (nếu có)
        -

        Phạm vi quyền hạn


        Phạm vi quyền hạn về tài chính:


        Bản Mô tả công việc này được sự nhất trí của người quản lý trực tiếp. Tài liệu này phản ánh

        trung thực và chính xác về công việc tại thời điểm tiến hành cập nhật bảng mô tả công việc.
        Người thực hiện công việc   Quản lý trực tiếp     Trưởng đơn vị    Phòng HCNS

         (Ký & ghi đầy đủ họ tên)  (Ký & ghi đầy đủ họ tên)  (Ký & ghi đầy đủ họ tên) Ký & ghi đầy đủ họ tên)
                                                  Trang 4/4
   1   2   3   4