Page 3 - JD_ITSup - https://ictso.top
P. 3

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC              Ký hiệu: …….BMTCV
                                                 Ban hành:
                                                 Ngày :


        chất lượng cao, dịch vụ hậu mãi chu đáo và uy tín. Mặt khác, tính chuyên nghiệp được thể hiện bằng
        việc chấp hành nghiêm túc nguyên tắc quản lý điều hành, tuân thủ các quy trình và quy định của

        Công ty, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
        6. Vì lợi ích của các bên:

        Dưới mái nhà chung, quyền lợi của mỗi thành việc cũng như của tập thể đều gắn liền với trách nhiệm
        trước mọi hoạt động. CBNV luôn đồng lòng, chung sức gánh vác khó khăn và trách nhiệm, chia sẻ

        thành công vì sự phát triển của đơn vị.        IV. PHẠM VI/CÁC MỐI LIÊN HỆ TRONG VÀ NGOÀI TỔ CHỨC
        (Liệt kê các đối tượng khách hàng nội và ngoại bộ và tần xuất liên hệ - theo ký hiệu sau đây:

        Không thường xuyên:  KTX;      Thường xuyên: TX              Rất thường xuyên: RTX
        Khách hàng nội bộ                 Khách hàng ngoại bộ

        (Tên bộ phận/phòng ban/tên chung)         (Tên gọi chung của đơn vị làm việc)
        Đối tượng liên hệ        Tần xuất liên hệ Đối tượng liên hệ     Tần xuất liên hệ

        1. FO, FINANCE            RTX      1. Our Guest          RTX

        2. F&B, ENG, HK            TX      2. Suppliers           TX
        3. Other departments         KTX      3. Event Organizer       KTX


        V. NĂNG LỰC YÊU CẦU CHO VỊ TRÍ:

        (Bao gồm những kỹ năng cứng (Trình độ học vấn, kiến thức, đào tạo nghề,…) và kỹ năng mềm (kỹ
        năng tự rèn luyện và được đao tạo …, tối thiểu – cần thiết cho vị trí )

        Học vấn/Kiến thức: Bachelor or Engineering
        1. Chứng chỉ/bằng cấp:    IT Engineering

         (Ghi tên chuyên ngành)

        2. Kiến thức nghiệp vụ Network Security, Software Development, Hacker, PMS, POS,
         chuyên môn:        PABX, Exchange Email, Active Directory, …

        3. Chứng chỉ/kỹ năng về kỹ MCSA, MCSE, CCNA, CCNP.
         thuật (nếu có)

        Kỹ năng mềm:         Communication, Negotiation, English communication, Guest handle
                       complain, Solving problem skills.

        Phẩm chất cá nhân/thái độ: Hardworking, Careful, Work under pressure, Team work.
                                                  Trang 3/4
   1   2   3   4